2.936 SIGNATURES ZONA VERDA

06.09.2022

Il·lustríssim Alcalde de l'Ajuntament del Masnou

Sr. Jaume Oliveras Maristany

Prat de la Riba, 1

08320 El Masnou


L´associació de Veïns OCATA ACTIVA, i en representació dels/les 2.936 veïns/nes del Masnou que signen aquesta petició adjunta.

MANIFESTA:

Donat que, tal i com es reflecteix a l'estudi que l'Ajuntament va encarregar a l'empresa EPIM (Estudis, Projectes i Mobilitat) i publicat en data 22 de març de 2022, el 55% dels vehicles estacionats al Casc Antic i a Ocata son forans i d'aquests un 20% no es mou a tot el dia. En aquest mateix estudi s'afirma que al Masnou-Nucli antic un 37% de les places no regulades estan ocupades per vehicles immòbils, mentre que a Ocata és del 41%.

Amb la finalitat d'aconseguir els objectius que es pretenen amb la implantació de les Zones Verdes; la disminució d'ús del cotxe per part dels usuaris, la millora en termes de mobilitat sostenible, de qualitat ambiental i reducció del transit deambulatori, així com una gestió eficient de l'espai públic.

SOL·LICITA:

 • La gratuïtat d'ús de la Zona Verda per als vehicles que tributin l'Impost de Vehicles en el municipi i tinguin el seu domicili a la zona de referència, atenent a les següents consideracions:
 • La nostra Associació de Veïns, en ser coneixedors de la imminent posada en funcionament de la Zona Verda, inicialment "Exclusiva per a Residents" i prevista per l'Abril d'aquesta any, i del contingut del "Plec de condicions que regulen l'encàrrec que formula l'Ajuntament del Masnou a Serveis Urbans del Masnou, Empresa Municipal, SL, per la prestació del servei públic municipal d'estacionament regulat de vehicles" al qual, entre d'altres qüestions, es recull una tarifa de 0,20€/dia el que suposa una despesa de 73€/any per cotxe. Davant la controvèrsia generada al voltant d'aquesta mesura (que creiem només obeeix a fins recaptatoris) sobre la idoneïtat del servei. Vam exposar, en Audiència Publica prèvia a la sessió Plenària de data 27/01/2022; un seguit de punts per demanar la rectificació de l'Ajuntament a la seva intenció d'imposar una taxa al veïns per poder estacionar a l'entorn més proper al seu domicili. Justificant aquesta decisió en la suposada "resolució de la problemàtica de l'estacionament i promocionar la mobilitat sostenible".

Fruit d'aquesta intervenció al Plenari, l'Ajuntament només a tenir en consideració la demanda de audiència publica, que va tenir lloc el 24 de març, i dos reunions amb els veïns per explicar "les bondats" del sistema de "pagament" de la Zona Verda. En aquestes reunions l'Ajuntament va informar de la modificació de les condicions inicials del servei, entre d'altres més destacades els següents canvis:

 • El canvi de denominació; de "EXCLUSIU PER A RESIDENTS" a "PREFERENT PER A RESIDENTS", permetent l'estacionament de vehicles, no residents de la zona i els forans no residents al municipi, previ pagament fraccionat per hores ( 1,25€/h els no residents i 1,75€/h els forans).
 • El canvi als imports a satisfer pels veïns de la zona; de "0,20€/DIA ELS 365 DIES DE L'ANY, AMB UNA DESPESA DE 73€/ANY", ara es proposa "0,10€/dia-0,50€/setmana - 2€/mes AMB UNA DESPESA DE 24€/ANY".
 • Les modificacions incloses per la prestació del servei ens dona la raó en quant a la desproporció de les taxes que es pretenien aplicar i ens referma en la creença que la gestió d'aquest servei NO TÉ QUE ANAR CONDICIONADA AL PAGAMENT DE CAP IMPORT PER PART DELS RESIDENTS DE LA ZONA. Essent perfectament assumible amb els imports a satisfer pels usuaris no residents de les zones i pels forans del municipi. Només cal veure com a molts municipis del nostre voltant ho porten a terme sense repercutir "CAP TAXA" sobre els usuaris residents de la zona, com per exemple aquests:
 • Montgat. Ordenança Fiscal Núm. 15- Article 6è.-Apartat A-1) "Zona Verda: horari de pagament: de les 8 a les 20 hores (12 hores diàries), tots els dies de l'any, amb exempció total per als vehicles propietat dels veïns de Montgat que disposin del distintiu que acrediti l'exempció: Tarifa: 1,5 euros cada hora.
 • Vilassar de Mar.- Ordenança Fiscal Núm.-32 Taxa per l'estacionament de vehicles de tracció mecànica en les vies públiques municipals, sota control horari regulat per parquímetres.-Art. 9è.- Beneficis fiscals ;.... Els veïns que reuneixin les següents condicions: a) Figurar empadronats com a residents a Vilassar de Mar a una de les vies públiques en les quals s'hagi implantat el servei d'aparcament regulat amb parquímetres.
 • Granollers.-Ordenança Fiscal 2.11- Regulador de l'estacionament de superfície, amb aparell dispensador de tiquets Art. 2·3No està subjecte a la taxa regulada en aquesta Ordenança l'estacionament dels vehicles següents; apartat d) Els vehicles que es trobin degudament identificats amb la targeta de resident i dins les condicions d'ús que aquesta autoritzi.
 • L'Hospitalet de Llobregat:Ordenança Fiscal núm. 2.12 reguladora de l'estacionament i zones d'estacionament regulat amb control horari. Art. 4 No estan subjectes al pagament d'aquesta taxa: a) Els vehicles que disposin del distintiu de resident expedit per l'Ajuntament.
 • Sant Vicenç de Montalt: ORDENANÇA NÚMERO 62 Reglament Regulador del servei públic d'estacionament de vehicles sota control horari limitat "Zona Blava" Art. 5.5 Distintius gratuïts Tenen dret a l'obtenció d'un distintiu gratuït els/les veïns/es empadronats/des al municipi que siguin titulars d'un o més vehicles pels quals s'aboni l'IVTM a Sant Vicenç de Montalt (Els titulars dels distintius podran estacionar gratuïtament a totes les zones blaves sense limitació horària)

Tot i que no queda reflectit a l'ordenança, la ZONA VERDA també és gratuïta pels residents tal i com es pot comprovar en aquesta publicació municipal de data 26/04/2022 (https://www.svmontalt.cat/document.php?id=18990)

* D'altres municipis, com Premià de Mar o Cabrera, opten per formules dinàmiques de regulació de l'estacionament que van des de la vigència temporal (maig-setembre) fins a la gratuïtat amb rellotge de control horari.

 • No s'han explorat d'altres formules per assolir la ordenació de l'espai públic i, per tant, tampoc la regularització de l'estacionament, com per exemple el control dels fenòmens creixents d'abandonament de vehicles (residus sòlids urbans) i la manca de regulació i control dels guals que no tributen.
 • La NO diferenciació i discriminació entre veïns i veïnes per la seva capacitat econòmica, precarietat a l'ocupació, i no es puguin afrontar aquesta despesa el servei d'estacionament, limitant la seva capacitat de mobilitat, sobretot quan a la història d'aquest poble, mai abans no s'havia pagat per estacionar el vehicle a la via pública. Ens sembla que no obeeix a la realitat en què estem vivint en aquests moments, independentment que hi hagi altres municipis que així ho estan fent. Si no pots pagar per aparcar a la zona verda, per problemes econòmics et converteixes en un ciutadà de segona?
 • Invoquem la necessitat d'una política seriosa, justa i responsable que atengui tots els ciutadans i les ciutadanes, i no li doni l'esquena.

DOCUMENTACIÓ ADJUNTA:

 • 159 Fulls amb un total de 2.936 signatures


MÉS INFORMACIÓ DIJOUS 8 DE SETEMBRE A LES 19H.

Temes a tractar:

- Contestació al.legacions per part de l´Ajuntament del Masnou.

- Lliurament de 2.936 signatures.

- Fira d´Entitats 2022.

OCATA ACTIVA © Todos los derechos reservados 2020
Creado con Webnode
¡Crea tu página web gratis! Esta página web fue creada con Webnode. Crea tu propia web gratis hoy mismo! Comenzar